Vedtægter

Vedtægter for Vestfjends AktivitetsKlub.

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Vestfjends AktivitetsKlub (VAK) og er hjemmehørende i Viborg Kommune.
Foreningen er stiftet den 21. april 2008 under navnet ”Den Gode Spiral i Vestfjends”.
Ændret den 16. april 2013 til Vestfjends AktivitetsKlub (VAK).

§2 Formål
VAKs formål er at fremme aktiviteter og sammenhold i Vestfjends.
Dette sker ved at sætte fokus på de fysiske aktiviteter, sport, kultur og samvær.

§3 Medlemmer
Foreningen kan optage alle borgere, som kan tilslutte sig foreningens formål.
Indmeldelse sker ved kassereren, som administrerer foreningens medlemsregister.

§4 Kontingent
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Opkræves helårligt i maj.

§5 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre offentliggjorte bestemmelser. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af sted, tid og dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på minimum 2/3 af de afgivne stemmer.
Alle fremmødte medlemmer har stemme- og taleret.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent samt referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand i ulige år
7. Valg af kasserer i lige år
8. Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det med angivelse af emne, som ønskes behandlet.

§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær, som vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Formand og sekretær vælges i ulige år, mens kasserer vælges i lige år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at hjælpe med aktuelle emner.
Bestyrelsen har det fulde ansvar over for det enkelte udvalgs arbejde.

§9 Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumenter for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor.
Driftsregnskab og status, der forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

§10 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 16. april 2013

Aase Mørk

Formand

Hans Østergaard

Dirigent